+36-20/342-7550 / kapcsolat@minimanosapka.hu

Vásárlási feltételek, ÁSZF

Az általános szerződési feltételek elfogadása

A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánod venni, akkor köteles vagy elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával teheted meg.

Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.

Ha a felhasználóként  az ÁSZF feltételeit nem fogadod el, akkor nem veheted igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhatsz, és nem küldhetsz megrendelést sem.         

Vásárlási feltételek:

1.       A Minimanósapka webáruházban mindenki vásárolhat, aki regisztrációval rendelkezik és elfogadja az ÁSZF-ben foglalt feltételeket.

2.       A vásárlást megelőzően a pontos adatok megadásával ki kell tölteni a regisztrációs űrlapot.

3.       A hibásan, vagy hiányosan kitöltött regisztrációs lapot érvénytelennek tekintjük.                                    

4.       A Minimanósapka webáruház semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredő téves teljesítésért.

5.       A bemutatott termékek részletes leírását az adott árucikk információs oldala tartalmazza.                                                

6.       A vételár mindig a kiválasztott termék alatt feltüntetett ár, amely tartalmazza az ÁFÁ-t, viszont nem tartalmazza a szállítás költségét.

7.       Akciós áru esetében az akció a megadott határidőig vagy a készlet erejéig tart.

Az adásvételi szerződés létrejötte:

Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)

A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra a Magyarországon érvényben lévő jog az irányadó.      

A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja.                                        

A felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető, annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

A termék lényeges tulajdonságai

A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

Árak

A Webáruházban közzétett termékek árai az ÁFA-val növelt bruttó árak, és forintban értendők.    

A házhoz szállítás költségeit nem tartalmazzák!

Elállási jog

A fogyasztót megillető 14 napos elállási és felmondási jog

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a 14 napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. A fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát

a) dolog adásvételére irányuló szerződés esetén: a dolognak, több dolog szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott dolognak, vagy ha a dolgot meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától kell számítani
b) dolog adásvételére irányuló szerződéstől eltérő szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától kell számítani. Ha a vállalkozás e tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, akkor az elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik! Ha a vállalkozás a fent említett 14 nap lejártát követő tizenkét hónapon belül megadta a fogyasztónak az előírt tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le.
A fogyasztó az elállási jogát az alább található minta alapján készült nyilatkozat, vagy más erre vonatkozó és egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.
Az elállási jogot érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó a fent meghatározott időn belül elküldi az erre vonatkozó nyilatkozatát. (Tehát nem a nyilatkozat beérkezésének ideje, hanem a nyilatkozat elküldésének ideje a mérvadó.)
A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási meghatározott jogot ennek megfelelően és összhangban gyakorolta.
- Haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszafizetjük a vételárat a vásárlónak a vásárlóval egyeztetett módon (banki átutalással, postai úton, stb.).
- A visszaszállítással kapcsolatos költségeket az eladó nem köteles állni, a vásárló nem kötelezheti az eladót a visszaküldés költségeinek fedezésére.
- Az elállási jog érvényesítése esetén a vásárlót nem terheli semmilyen más költség, a termék visszaszállításának díján kívül.
- Az eladó követelheti a nem rendeltetésszerű használatból eredő kár megtérítését
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján.
Elektronikus levél cím: info@minimanosapka.hu
Posta cím: 1031 Budapest, Őrlő utca 11.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
Csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza!

 

Postázási cím: MINIMANÓ NO. 1. BT. 1031 Budapest, Őrlő utca 11.
Elektronikus levél cím: 
info@minimanosapka.hu

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi dolog/dolgok adásvételére irányuló szerződés tekintetében:
(indokolás)

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó neve:
A fogyasztó címe:
A fogyasztó aláírása:

Dátum:

A vállalkozás kötelezettségei a fogyasztó elállása vagy felmondása esetén

Ha a fogyasztó eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.
Az elállás vagy felmondás esetén a vállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza.
A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.
Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.
Dolog adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja az összeget, amíg a fogyasztó a dolgot vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

A felek eltérő megállapodásának hiányában a fogyasztó az alábbi esetekben nem gyakorolhatja az elállási jogát:

a)  a dolog adásvételére irányuló szerződéstől eltérő szerződés esetében a szerződéses szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti; b) olyan szerződéses szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható a 14 napos határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c) olyan nem előre gyártott dolog esetében, amelyet a fogyasztó egyéni választása vagy döntése alapján készítenek el;
d) d.romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző dolog tekintetében;
 e) olyan zárt csomagolású dolog tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a kiszállítást követő felbontása után nem küldhető vissza;
f) olyan dolog tekintetében, amely jellegénél fogva a kifuvarozást követően elválaszthatatlanul vegyül más dologgal;
g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére a megkötéstől számított harminc napon túl kerül sor;
h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha a kifuvarozást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
k) k.nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében; 
l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
m) tárgyi adathordozón nem rögzített digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a teljesítés megkezdését követően felmondási jogát elveszíti.

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

Kellékszavatosság

A kellékszavatosság lényegében azt jelenti, hogy bármilyen termék eladásáról is legyen szó, a kötelezett (a termék eladója, a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél) a termék hibájáért (pontosabban: a vásárláskor a termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik.

Az adásvételi szerződésekben az eladói pozícióban lévő fél ezen felelősségét csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amely hibának az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is, csak akkor még nem felismerhető (ezért nevezik rejtett vagy gyártási hibának).

Az eladó kellékszavatossági felelőssége objektív, vagyis független attól, hogy tudta-e, hogy hibában (pontosabban hiba-okban) szenvedő terméket adott el, vagy sem, tehát a jóhiszemű eladó is felel a hibás teljesítésért a vevővel szemben. (A rosszhiszeműség a vevő esetleges kártérítési igényének érvényesítése szempontjából releváns körülmény.)

Termékszavatosság

Az új Ptk. vezette be a termékszavatosság fogalmát, ami azt jelenti, hogy a vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (azaz a termék) hibája esetén 

a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki.

A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A gyártó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

  • a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
  • a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
  • a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

Közlési és igényérvényesítési határidők 

A Ptk. szerint a fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

Termékszavatosság tulajdonosváltozás esetén 

A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

Jótállás

A jótállás - hétköznapi és közismert nevén „garancia” - azt jelenti, hogy a jótállást nyújtó fél (eladó) a hibátlan teljesítésért olyképpen felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás esetén 

a felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett. 

A jótállásnak két fajtája van: 

  • a jogszabályon alapuló, ún. kötelező jótállás, és 
  • a felek megállapodásán alapuló, ún. szerződéses jótállás

Utóbbi esetben nem egy jogszabály kötelezi bizonyos termékek eladása esetén az eladó felet jótállás vállalására, hanem erre önként - jól felfogott piaci érdekből - kerül sor. 

Jótállási jogosultság tulajdonosváltozás esetén 

Az új Ptk. szerint a jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben. 

A jótállási igény érvényesítése

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető.

Kötelező jótállás esetén ez egy év, szerződéses jótállásnál a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban rögzített határidő az irányadó.

Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

1. Írásban történő bejelentés
A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak küldött elektronikus levélben info@minimanosapka.hu címen.
Ekkor a levélnek tartalmaznia kell:
- a vásárló nevét, címét,
- a termék megnevezését, vételárát,
- a vásárlás időpontját,
- a hiba bejelentésének időpontját,
- a hiba leírását,
- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.